Obchodní podmínky

Obchodní podmínky CANAMIPHARM s.r.o.

 I.          Úvodní ustanovení

1.1.        Tyto Obchodní podmínky (dále jen „OP“) v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) upravují smluvní vztahy vznikající mezi společností CANAMIPHARM s.r.o., IČO: 274 96 244, se sídlem Na Brně 566/1, Nový Hradec Králové, 500 06 Hradec Králové, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22462 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.canami.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít výhradně jen v českém jazyce. Prodávající a kupující budou dále označováni též jako smluvní strany.

II.          Předmět kupní smlouvy

2.1.  Internetový obchod obsahuje seznam veterinárních produktů a veterinárních doplňků stravy nabízených prodávajícím k prodeji (dále také jen „zboží“), a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků mimo nákladů spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“), není-li výslovně v čl. V. stanoveno jinak. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 2.2.  Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Zboží je zasíláno pouze na území České republiky.

  III.          Objednání zboží, uzavření kupní smlouvy

3.1.  Kupní smlouvu může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy v internetovém obchodě provozovaném prodávajícím tím, že požadované zboží vloží do košíku. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil.

3.2.  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícího, za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email.

3.3.   Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je prodávající oprávněn objednávku zrušit.

3.4.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

3.5.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

 

IV.         Cena a úhrada objednávky

4.1.   Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsanému zboží.

4.2.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu on-line platební kartou.

4.3.    Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

4.4.    K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s kupní cenou zboží.

 

V.      Doprava a poštovné

5.1   Prodávající doručí kupujícímu zboží prostřednictvím služby Zásilkovna.

5.2.  V případě, že je na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, než který je uveden v bodě 5.1. tohoto článku (např. MESSENGER – expresní doručení), nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3.   Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, kupující je povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5.5.   Veškeré podmínky doručení zboží se řídí podmínkami služby Zásilkovna v závislosti na druhu zvolené služby. Více informací na www.zasilkovna.cz.

5.6.   Je-li zboží doručováno prostřednictvím služby Zásilkovna, kupujícímu není účtována cena  dopravy (poštovné); To znamená, že doprava zboží do místa určeného kupujícím v objednávce je součástí kupní ceny zboží.

 

VI.         Dodací lhůta

6.1.   V případě, že zboží je skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení zpravidla do 3 pracovních dní od přijetí objednávky.

6.2.   U zboží, které není skladem, bude zásilka předána přepravci k doručení ve lhůtě dostupnosti uvedené u daného zboží od přijetí objednávky.

6.3.   Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci zjištěné vady. Faktura je kupujícímu zaslána elektronicky na e-mail, nejpozději do 1 dne po převzetí zboží.

  

VII.         Odpovědnost za vady a záruka

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran týkající se odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

7.2.    Informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z vadného plnění, které se projeví v záruční době, jsou uvedeny v Reklamačním řádu prodávajícího, který je dostupný na internetových stránkách www.canami.cz.

 7.3.   Ustanovení Reklamačního řádu se nepoužijí pro kupujícího, který je podnikatelem a který tuto skutečnost uvede při objednávce zboží (dále jen „podnikatel“). Právo podnikatele na uplatnění práv z vadného plnění se řídí výlučně příslušnými ustanoveními platných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

7.4.    Pokud kupující reklamované zboží zasílá na adresu prodávajícího (tj. nepředává ho přímo osobně prodávajícímu), doporučuje prodávající spolu s reklamovaným zbožím zaslat i reklamační protokol a kopii dokladu o koupi zboží.

7.5.    Kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva z vadného plnění.

 

VIII.       Odstoupení od smlouvy

8.1.   Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14 dní. Lhůta podle věty první běží ode dne následujícího po dni:

 a ) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo

 b) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí.

 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

8.2.    Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího:

a)  v sídle prodávajícího; nebo

b)  na e-mailové adrese info@canami.cz, a to formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Kupující, který je spotřebitelem, může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na internetových stránkách www.canami.cz, není to však jeho povinností.

8.3    V případě obdržení odstoupení od smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu jeho přijetí a následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluví/potvrdí si s kupujícím další postup.

8.4.   V případě uplatnění práva dle bodu 8.1. těchto OP je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od prodávajícího obdržel:

a)  zaslat prodávajícímu na adresu sídla,

b)  předat prodávajícímu v sídle.

Shora uvedená lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů stanovených právními předpisy.

 8.5.   Pokud kupující odstoupí od smlouvy dle bodu 8.1. těchto OP, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží (bezplatný osobní odběr však do těchto variant dopravy nepatří). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.6.   Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7.   Kupující bere na vědomí, že od kupní smlouvy na dodávku zboží nelze odstoupit v následujících případech:

a) předmětem koupě bylo zboží upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;

b) předmětem koupě bylo zboží podléhající rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

c) předmětem koupě bylo zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.

8.8.   Kupující dále nemá nárok na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím, pokud jde o smlouvu:

 a)  o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do kupujícího domácnosti nebo do jiného místa, které kupující určil.

8.9.   Ustanovení tohoto článku OP se nepoužijí pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od smlouvy uzavřené s prodávajícím se řídí výlučně příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany v daném případě jinak.

 

 IX.       Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

9.1.   Ke zrušení objednávky ze strany prodávajícího může dojít zejména v případě, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dojde k vyčerpání zásob. V případě, že tato situace nastane, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky a domluví se s ním na dalším postupu (nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.).

9.2.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, pokud má důvodné podezření, že kupující má v úmyslu prodávat objednané zboží dále třetím osobám.

9.3.   Prodávající si dále vyhrazuje právo objednávku zrušit, a to i tehdy, pokud kupující obdržel potvrzující e-mail, jedná-li se o zjevnou chybu v kupní ceně zboží (tj. o cenu zjevně jinou, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), ledaže bude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu", „výprodej" nebo jiné označení obdobného významu. O zjevnou chybu v ceně zboží se bude jednat například v případě chybějící jedné či více cifer, sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by tato sleva byla speciálně marketingově komunikována (např. v newsletteru) a jiné zjevné chyby v psaní; v případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je kupující povinen ověřit si předem výši kupní ceny u prodávajícího. Pokud tato situace nastane, prodávající bude bez zbytečného odkladu kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým byla uhrazena.

 

X.          Závěrečná ustanovení

10.1.   Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.2.   Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží použité v internetovém obchodě jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

10.3.   Kupující provedením objednávky prohlašuje a zavazuje se, že zboží kupuje pro sebe a nebude zboží dále prodávat třetím osobám. Toto prohlášení kupující činí zejména s ohledem na skutečnosti, že prodávající není oprávněn provádět distribuci veterinárních produktů. V případě, že se toto prohlášení kupujícího ukáže být nepravdivým či zavádějícím, zavazuje se kupující nahradit prodávajícímu v plné výši veškeré výdaje, náklady a škody, které prodávajícímu v této souvislosti vzniknou, a to včetně případných sankcí uložených prodávajícímu příslušnými dozorovými orgány, včetně vzniklé nemajetkové újmy a včetně nákladů vynaložených na související právní či jiné odborné poradenství a posudky.

10.4.   Všechny lhůty uvedené v těchto OP začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).

10.5.   Prodávající za účelem vyřízení objednávky a plnění uzavřené kupní smlouvy zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zásadami podrobně popsanými v dokumentu Ochrana osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách canami.cz .

10.6.   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor v oblasti ochrany spotřebitele.

10.7.   Prodávající tímto informuje kupujícího, který je spotřebitelem, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, jejíž kontaktní údaje nalezne na www.coi.cz. Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.8.   Pokud by některé ustanovení těchto OP bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.

10.9.   Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

10.10.   Právní vztahy na základě kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.11.   K projednání a rozhodnutí veškerých sporů mezi prodávajícím a kupujícím na základě kupní smlouvy, včetně sporů o platnost, mají výlučnou pravomoc soudy České republiky.

 

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.06.2021